Regionens reisefond

Reisefondets midler benyttes til norske Y`s Men som ønsker å delta på Y`s Men Internationals konventer, eller unntaksvis på andre konferanser utenfor regionen. Se Statutter for fondet under Vedtekter og samarbeidsavtaler.

Tillegg 5 - Statutter for Region Norges Reisefond.

  1. Reisefondets midler benyttes til stipendier til norske Y's Men, som ønsker å delta på Y's Men International's kon­venter, eller unntaksvis på andre konfe­ran­ser utenfor regionen.
  2. Fondets midler skaffes til veie ved tilskudd fra regi­onens klubber, og ved gaver. Klubbene bør yte et årlig tilskudd til fondet av sine prosjektinntekter svarende til kr 10 pr klubb­medlem.
  3. Stipendier bør ytes som tilskudd til reise- og møteut­gifter. Stipendene bør være maksimum 50% av utgiftene til reise og møtekontingent. Stipendenes størrelse må ikke overstige det tilskudd som ytes av Brorskapsfondet (BF) for samme formål.
  4. Fondets midler disponeres av regionstyret. Distriktsleder avgir uttalel­se om søker(e) fra sitt distrikt.
  5. Utlysning av ledige stipend, med frist for innsending av søknad, offentliggjøres i Y's Magasinet, eller på annen hensiktsm­essig måte.
  6. Regionstyret skal så vidt mulig søke å fordele stipendene således at de innen en rimelig tid kommer alle dis­trikter til gode. Under ellers like forhold skal det under vurderin­gen av søkerne tas hensyn til om søkerens klubb og distrikt har bidratt til fondet.