Medlemmer i Lov- og kontrollutvalget (LKU) 2019-21

Leder (2014-2022):

Marit Torp, Kråkerøy mixed Y's Men's Club, Mobil: 995 88 213, E-post: marittorp@icloud.com

Medlem (2015-2023):

Ivar Langen, Stokka Y's Men's Club, Mobil: 959 16 370, E-post: ivar.langen(at)online.no

Medlem (2017-2021):

Svein Rødset, Hareid og Ulstein Y's Men's Club, Mobil: 905 06 613, E-post: srodset@gmail.com

§ 7 LOV- OG KONTROLLUTVALGET

§ 7.1   Regionens lov- og kontrollutvalg (LKU) består av leder og 2 medlemmer som velges av regions­konferansen for 4 år, jf § 4.6. Kontinuiteten sikres ved at ikke alle medlemmene velges samtidig. Gjenvalg kan skje en gang.

 

Vedtekt 711    Utvalgets oppgaver:

1.   Utvalgets medlemmer skal fortløpende få tilsendt regionstyrets protokoll. Utvalget skal kontrollere at regionstyret følger de vedtatte lover og ved­tekter, og skal påpeke eventuelle avvik. Utvalget kan pålegge regionstyret å informere om påpekte avvik og tillegg.

2.     Utvalget skal gi en foreløpig behandling av revidert regnskap og kommende års budsjett, jf § 4.5.

3.     Utvalget skal gjennomgå de til enhver tid gjeldende lover for regionen og fremme eventuelle forslag om endringer/tillegg. Utvalget skal i sitt arbeid ta hensyn til at lovene må være samordnet, og at de til enhver tid er tilpasset gjeldende internasjonal lov.

4.    Regionstyret skal legge fram for utvalget forslag om endringer eller tillegg til lover og vedtekter før forslaget fremmes for regionkonferansen. Utvalgets uttalelse skal vedlegges regionstyrets forslag til regionkonferansen.

5.     Utvalget skal kontrollere at regionens medlemsdatabase, jf Tillegg 8, både med hensyn til struktur, innhold og bruk, til enhver tid ligger innenfor hva som er tillatt i henhold til norsk lov

6.       Regionskonferansen kan pålegge utvalget å gjennomføre andre oppgaver.

7.       Utvalget skal legge fram skriftlig rapport til regionskonferansen.

8.       Utvalget skal ha – ett fysisk møte pr år. Andre møter kan avholdes elektronisk etter behov Utgiftene til møtet dekkes av regionen.