Hva er Y's Men?

Y’s Men International er en verdensomspennende støtteorganisasjon for KFUM. Orga­nisa­sjonen har ca 26.000 medlemmer i over 65 land i alle verdens­­deler. Medlemmene er organisert i ca 1.400 klubber. Organisa­sjonen ble startet i USA i 1922. I Europa er det klubber i 21 land med tyngde­punkt i Norden og tidligere Øst-Europa.

Navnet kommer fra den engelske benevnelsen YWCA og YMCA (KFUK og KFUM) og hen­speiler på at organisasjonen skulle bistå KFUK-KFUM i deres arbeid. Y-en kommer fra Young og betyr at eldre "Menn" (ofte tidligere ledere i KFUK-KFUM) skulle bistå de unge lederne med res­surser både praktisk og økonomisk. YMCA er en forkortelse for "Young Men's Christian Association".

Y’s Men International har sitt hovedkontor i Genève.  Administrasjonen består av en general­sekretær og en stab på 4 personer. Det er i tillegg et satelittkontor i Chiang May, Thailand, hvor den internasjonale generalsekretæren holder til.

For øvrig drives organisasjonen kun av frivillige med­arbeidere og ledere. Det internasjonale styret består av 15 personer som velges av klubbene. Disse styre­­medlemmene velges for en 2 års periode. Sammensetningen av styret er sammensatt forholdsmessig hva angår medlemstallene. Area Europa, som Norge er en del av, har to plasser.

Y's Men i Norge

Y's Men Region Norge er en ÅPEN organisasjon. Dette betyr at alle som ønsker kan komme på våre møter uten å være medlemmer. Det er ingen krav til etnisk eller religiøs tilhørighet. Men organisasjonen har en klar kristen profil. Se mer om dette under "Kristen basis".

Innenfor Regionens grenser finnes det i dag 50 klubber fordelt over hele Sør-Norge og Sverige. Den første klubben i Norge ble startet i Stavanger i 1958. Stavanger Y’s Men’s Club er fort­satt aktiv, nå med 67 medlemmer av begge kjønn. Noen av de eldste klubbene er kun for menn, mens klubber som er stiftet etter 1990 i hovedsak er for både kvinner og menn. Klubbene i Norge og Sverige (fra 01.07.2017) utgjør en region (Region Norge) i området (Area) Europa. Klubbene i regionen bi­drar økonomisk til prosjekter som blir vedtatt av regionens landsmøte, Regions­konfe­ransen som avholdes i august hvert år (Hamar 17.-19.08.2018). 

Regionen har 1.377 medlemmer pr 23. juli 2018. Innenfor regionen er klubbene inndelt i 10 distrikter hvorav Rogaland er størst i antall klubber og medlemmer. Medlemmer er voksne kvinner og menn som ønsker å gjøre en aktiv innsats for det lokale barne- og ungdomsarbeidet til­knyttet Norges KFUK-KFUM eller den lokale menighet (Den norske kirke).

Klubbene har normalt fra 10 til 50 medlemmer og har møter 1-2 ganger per måned (2 - 3 timer). Den største klubben er i Mandal, med over 120 medlemmer. 

Region Norge har vært sterkt engasjert i oppbygging av Y’s Men’s bevegelsen i Russland etter at Berlinmuren falt og situasjonen i de østeuropeiske landene ble dramatisk forandret. Regions­leder Kjell Jensen (Lassa Y’s Men’s Club) bidro til å starte den første klubben i Kirovsk i mai 1991. På mindre enn 2 år var det 7 klubber i Russland. I 2003 ble Russland en selvstendig region, men regionen har i årene etter dette blitt sterkt støttet av Region Norge.

Kan jeg bli en Y's Men?

Y's Men er for både kvinner og menn. Organisasjonen er åpen for personer av alle tros­retninger. Arbeidet i Norge har sin basis i at Jesus Kristus er Gud og Frelser slik den Hellige Skrift vitner om det. Vi står sammen med den internasjonale bevegelse i en felles lojalitet med hen­syn til kristen basis. Klubbene i Norge vil i aktiv tjeneste overfor KFUK-KFUM bidra til å rekrut­tere, utvikle, oppmuntre og støtte ledere i disse organisasjonene til å bygge en bedre verden for alle mennesker.

På denne nettadressen kan du finne mange opplysninger om organisasjonen. Spørsmål om oss og vår organisasjon? Send en e-post til adressen under "Kontakt oss".