Fondets formål er å gi økonomisk støtte til ansatte og fri­villige medarbeidere i Norges KFUK-KFUM som behøver støtte til kurs eller lederutdanning.

Fondet ble innstiftet til minne om Y's Men-bevegelsens grunn­legger, dommer Paul William Alexander. Den amerikanske benevnelsen på fondet er "Alexan­der Scholarship Fund" som vanligvis forkortes til ASF.

90 % av de innkomne midler til fondet utdeles i Norge. Søknad om tildeling av fondets midler sendes til Norges KFUK-KFUM på eget skjema innen 1. mai. Tildeling skjer av en komité som be­står av 2 representanter fra Y's Men og 2 represen­tanter fra KFUK-KFUM.

ASF kan også benyttes av klubber og distrikter som vil støtte lokale ledere i KFUK-KFUM eller lokale menigheter. Dersom slik støtte ytes kan klubben/­distriktet ved å sende 10 % av stipend som er gitt lokalt, øke det internasjonale fondet med 10 %. Beløpet sendes til regionkasserer sam­men med de ordinære innbetalinger.

Tillegg 7 - Statutter for Alexander Studiefond.

  1. Alexander Studiefond (ASF) har navn etter grunn­leggeren av Y's Men Internatio­nal. ASFs formål er å fremme lederut­danning avansatte og frivillige arbeidere i Norges KFUK-KFUM.
  2. Følgende grupper kan søke om støtte fra fondets midler:
  3. a. Personer som er ansatt i Norges KFUK-KFUM og som be­høv­er støtte til lederutdanning og/eller videre­ut­danning.
  4. b. Frivillige arbeidere i Norges KFUK-KFUM som behøver støtte til kurser eller lederut­danning.
  5. c. Studenter som er Norges KFUK-KFUM orientert og behøver hjelp for å fortsette sine studier i fag som er rele­vante for tjenesten i Norges KFUK-KFUM. De som får støtte, må binde seg til å arbeide i og for Norges KFUK- KFUM i minst ett år etter at støtten er gitt.
  6. Fondets midler skaffes tilveie gjennom Y's Men Interna­tional Region Norge, ved bidrag fra klubbene, enkelt­personer, dis­triktene og regionen.
  7. Bidragene innbetales til regionskassereren. 10 % av de inn­komne bidrag betales til Y's Men Inter­national's hoved­kontor i Geneve. De resterende 90 % overføres egen bank­konto i Norges KFUK-KFUM ved slutten av hver regionsleders tjenesteår.
  8. Fondet disponeres av en komité bestående av regionsleder, general­sekretær i Norges KFUK-KFUM og formann i sekretær­foreningen i Norges KFUK-KFUM. Komitéen er ansvarlig for disponering av fondets midler og sender årlig rapport til regions­konfe­ransen.