02-03-2017

Hva er Y's Men?

Y’s Men International er en verdensomspennende støtteorganisasjon for KFUM. Orga­nisa­sjonen har ca 26.000 medlemmer i over 70 land i alle verdens­­deler. Medlemmene er organisert i ca 1.400 klubber. Organisa­sjonen ble startet i USA i 1922. I Europa er det klubber i 21 land med tyngde­punkt i Norden og tidligere Øst-Europa.

Navnet kommer fra den engelske benevnelsen YWCA og YMCA (KFUK og KFUM) og hen­speiler på at organisasjonen skulle bistå KFUK-KFUM i deres arbeid. Y-en kommer fra Young og betyr at eldre "Menn" (ofte tidligere ledere i KFUK-KFUM) skulle bistå de unge lederne med res­surser både praktisk og økonomisk. YMCA er en forkortelse for "Young Men's Christian Association".

Y’s Men International har sitt hovedkontor i Genève.  Administrasjonen består av en general­sekretær og en stab på 4 personer. Det er i tillegg et satelittkontor i Chiang May, Thailand, hvor den internasjonale generalsekretæren holder til.

For øvrig drives organisasjonen kun av frivillige med­arbeidere og ledere. Det internasjonale styret består av 15 personer som velges av klubbene. Disse styre­­medlemmene velges for en 2 års periode. Sammensetningen av styret er sammensatt forholdsmessig hva angår medlemstallene. Area Europa, som Norge er en del av, har to plasser.


11-10-2017

Y's Men i Norge

Y's Men i Norge er en ÅPEN organisasjon. Dette betyr at alle som ønsker kan komme på våre møter uten å være medlemmer. Det er ingen krav til etnisk eller religiøs tilhørighet. Men organisasjonen har en klar kristen profil. Se mer om dette under undefined"Kristen basis".

I Norge finnes det i dag 47 klubber fordelt over hele Sør-Norge. Den første klubben i Norge ble startet i Stavanger i 1958. Stavanger Y’s Men’s Club er fort­satt aktiv, nå med 67 medlemmer av begge kjønn. Noen av de eldste klubbene er kun for menn, mens klubber som er stiftet etter 1990 i hovedsak er for både kvinner og menn. Klubbene i Norge utgjør en region (Region Norge) i området (Area) Europa. Klubbene i regionen bi­drar økonomisk til prosjekter som blir vedtatt av regionens landsmøte, Regions­konfe­ransen som avholdes i august hvert år (Hamar 17.-19.08.2018). 

Regionen har 1.370 medlemmer pr 1.februar 2017. Innenfor regionen er klubbene inndelt i 10 distrikter hvorav Rogaland er størst i antall klubber og medlemmer. Medlemmer er voksne kvinner og menn som ønsker å gjøre en aktiv innsats for det lokale barne- og ungdomsarbeidet til­knyttet Norges KFUK-KFUM eller den lokale menighet (Den norske kirke).

Klubbene har normalt fra 10 til 50 medlemmer og har møter 1-2 ganger per måned (2 - 3 timer). Den største klubben er i Mandal, med over 110 medlemmer. 

Region Norge har vært sterkt engasjert i oppbygging av Y’s Men’s bevegelsen i Russland etter at Berlinmuren falt og situasjonen i de østeuropeiske landene ble dramatisk forandret. Regions­leder Kjell Jensen (Lassa Y’s Men’s Club) bidro til å starte den første klubben i Kirovsk i mai 1991. På mindre enn 2 år var det 7 klubber i Russland. I 2003 ble Russland en selvstendig region, men regionen har i årene etter dette blitt sterkt støttet av Region Norge.

Fra 01.07.2017 er også de 6 klubbene i Sverige lagt inn under region Norge. Disse klubben har tilsammen 80 medlemmer og utgjør et Distrikt-


18-02-2017

Kan jeg bli en Y's Men?

Y's Men er for både kvinner og menn. Organisasjonen er åpen for personer av alle tros­retninger. Arbeidet i Norge har sin basis i at Jesus Kristus er Gud og Frelser slik den Hellige Skrift vitner om det. Vi står sammen med den internasjonale bevegelse i en felles lojalitet med hen­syn til kristen basis. Klubbene i Norge vil i aktiv tjeneste overfor KFUK-KFUM bidra til å rekrut­tere, utvikle, oppmuntre og støtte ledere i disse organisasjonene til å bygge en bedre verden for alle mennesker.

På denne nettadressen kan du finne mange opplysninger om organisasjonen. Spørsmål om oss og vår organisasjon? Send en e-post til adressen under "Kontakt oss".


03-02-2017

Hva gjør Y's Men?

En Y's Men's klubb er vanligvis knyttet til en menighet eller til en lokal KFUK-KFUM-enhet som kan være en speidergruppe, et kor, en ungdomsklubb e.l. Klubben gjennomfører regel­messige møter med ett bredt og variert program. I tillegg til klubbmøter bidrar klubbens medlemmer med inntektsgivende aktiviteter (loppemarked, juletresalg, dugnader e.l). Medlem­mene kan også påta seg andre oppgaver for å avhjelpe en lokal ressursmangel (kirketjener, parkerings­vakt, vaktmestertjenester, vedlikehold på bygninger og uteområder). Det er bare fantasien som setter begrensningene for medlemmenes aktiviteter.

Internasjonale Prosjekter

Årlig bevilges det tilskudd til en rekke hjelpeprosjekter i utviklingsland bl.a. i samarbeid med FN. Her kan nevnes et prosjekt for rettet mot kampen mot malaria og flere prosjekter som retter seg mot informasjon og forebygging av HIV/Aids. 

Se flere fakta her.

Mer om arbeidet i klubbene.

Formål: Støtte andre og utvikle oss selv.

Motto: Vi vedkjenner oss den plikt som medfølger enhver rett.

Hovedoppgavene for regionens klubber er:

a) Å støtte arbeidet lokalt og sentralt innen KFUK-KFUM og annet kristent barne- og ungdoms­­arbeid

b) Å oppmuntre medlemmene til aktiv innsats i annet arbeid som fremmer og ivaretar kristne verdier

c) Å skape et miljø som gir vekstvilkår for kamerat og vennskap mellom medlemmene

d) Å legge forholdene til rette for det enkelte medlems personlige utvikling

e) Å holde medlemmene informert om og aktivt interessert i religiøse, økonomiske og sosiale spørs­mål, så vel nasjonale som internasjonale

f) Å oppmuntre til rettferdighet i samfunnsmessige spørsmål, både nasjonalt og inter­nasjonalt, uten at klubben deltar i partipolitisk virksomhet

g) Å støtte prosjekter regionen vedtar/slutter seg til, eventuelt også å yte stønad til andre formål.

Klubbens oppgave kan være å gi penger til speidere, kor, menighetsarbeid og andre gode tiltak i klubbens nærmiljø.  I til­legg gjør vi dugnad for dem.  Det kan for eksempel være å koke kaffe, rydde eller vedlike­holde bygningsmasse.  

Men vi ønsker også å være godt orientert om samfunnsmessige, sosiale, økonomiske og religiøse forhold.  Derfor har vi foredrag på klubbmøtene, eller møter på andre måter engasjerte bidragsytere.  Vi lærer!  

Vi deler også på oppgavene i klubben. Ingen er leder av klubben i mer enn ett år, slik at alle vervene roterer.  Det er ingen tvang, det er ikke slik at alle må ha vært innom alle verv.  Men svært mange har opplevd å bli trygge nok til å ta mer avanserte oppgaver etterhvert. 

Vennskap er en naturlig følge av alt dette. Vi støtter hverandre.  Vi blir kjent mer privat.  Vi blir kjent med medlemmer i klubbene rundt oss, og i landet - og i verden for øvrig.   Vi opplever imøtekommenhet når vi er på reise.  Mange snakker om en "familiefølelse" når de beskriver hvordan det er å møte Y's Men fra andre klubber og land. Den internasjonale presidenten (IP), Henry Grindheim fra Asker 2017/2018 har som en del som av sitt motto: Fellowship across the borders.

Et vanlig klubbmøte

På møtene er det ofte et foredrag eller et kunstnerisk innslag.  Det serveres et enkelt kvelds­mål­tid. Praksisen på den kristne basisen er ulik fra klubb til klubb, så noen steder har de en «andakt», «ord for kvelden», «kveldstanker», andre steder kanskje et 3-5 minutter inn­legg fra en av klubbens medlemmer om en sak av eget valg. Så drøftes klubbsaker.  Det er heller ikke uvanlig med en utlodning. Vi har det hyggelig, og lærer mye av foredrag og opp­gaver. Men først og fremst blir vi gode venner som liker å gjøre noe for andre samtidig som vi er sammen.

I tillegg til møtene gjennomfører klubbene inntektsbringende aktiviteter, og vi har små arbeids­grupper/utvalg der vi gjerne samles hjemme hos hverandre.

Slik samler vi inn penger

De inntektsbringende aktivitetene kan være loppemarked, julemesse, juletresalg, vaktmestertjenester, utlodninger, utdeling av telefonkataloger/reklame. I løpet av ett år yter Y's Men i Norge dugnadstjenester og penger til en samlet verdi av 4-5 millioner kroner.

Hva går pengene til? 

Overskuddet av disse aktivitetene går til lokale tiltak for barn og unge.  Alle klubbene støtter også felles prosjekter i Norge. Hvilke prosjekter det skal være avgjør de på Regionkonferansen hvert år, der alle klubbene er representert.  I tillegg støtter vi sammen internasjonale prosjekter.  Det viktigste av disse er "Roll Back Malaria", der vi sammen med FN reiser penger for å gi enmannspakker med myggnett og malariamedisin samt «Time of Fast Global», som på mange måter har vært flaggskipet blant Y’s Men International sine prosjekter gjennom mange år.

Les mer om prosjekter.

Les mer i Y's Magasinet

Organisasjonens medlemsblad  Y's Magasinet  finner du her.

Bli med oss -  for barnas skyld!

Hvis du ønsker å bli med i vår organisasjon, send oss en e-post til: ysmen.region.norge(at)gmail.com og vi vil gi deg kontaktinformasjon til din nærmeste klubb. Over en periode kan du være gjest i klubben. Derved får du nærmere kjennskap til klubben og det arbeidet som drives før du bestemmer deg for medlemskap.